REGULAMIN

FESTIWALU „RUMFEST WWA Festiwal Rumu, Cocktaili i kultury karaibskiej”

 1. DEFINICJE

Używane w treści niniejszego Regulaminu i pisane dużą literą pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika ich inne znaczenie:

  1. Festiwal – wydarzenie organizowane na terenie Obiektu w dniach od 13 września 2019 do 14 września 2019 roku, pod nazwą „RUMFEST WWA Festiwal Rumu, Cocktaili i kultury karaibskiej”, którego celem jest przybliżenie poprzez szereg degustacji i wykładów prowadzonych przez przedstawicieli producentów rumu tradycji  i kultury karaibskiej.
  2. Organizator – Tasty Events Monika Andrzejczyk, ul. Wał Zawadowski 91B/1, 02-986 Warszawa, NIP 8392462744, REGON 383074390.
  3. Serwis – strona internetowa informująca o Festiwalu, prowadzona przez Organizatora pod domeną rumfestwwa.com.
  4. System – zorganizowany i obsługiwany przez e-Bilet elektroniczny system sprzedaży Biletów na Festiwal.
  5. Bilet – dokument na okaziciela, potwierdzający nabycie możliwości udziału w Festiwalu i nabycie świadczeń opisanych w niniejszym Regulaminie związanych z tym uczestnictwem.
  6. Dystrybutor – eBilet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-901 Warszawa,
   ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego nr 1, lokal 01.045, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496514, NIP 9512376701, REGON 147085850.
  7. Regulamin Sprzedaży Biletów – regulamin sprzedaży Biletów stosowany przez Dystrybutora, zamieszczony pod adresem: [__].
  8. Kieliszek Degustacyjny – kieliszek wydawany dla Gościa jednorazowo przy wejściu na Festiwal i przy kontroli Biletów.
  9. Żeton – oficjalny środek płatniczy Festiwalu wydawany przez Organizatora, przy czym 1 żeton stanowi równowartość 5 PLN.
  10. Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać Festiwal, tj. Babka do Wynajęcia ul. Młocińska 5/7, 01-065 Warszawa wejście od ul. Burakowskiej.
  11. Regulamin – niniejszy Regulamin.
  12. Gość – osoba fizyczna pełnoletnia legitymująca się Biletem – uczestnik Festiwalu.
  13. Nabywca/Kupujący – każdy użytkownik, który korzysta z Systemu i nabywa Bilet na Festiwal zarówno dla siebie, jak i dla osób trzecich.
  14. Polityka Prywatności – informacja o funkcjonalnościach Serwisu, które – w szczególności przez tzw. pliki „cookies” – gromadzą informacje o urządzeniach końcowych korzystających z Serwisu.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady zasad uczestnictwa w Festiwalu.
  2. Regulamin dostępny jest w Serwisie pod adresem: www.rumfestwwa.com oraz na wejściu do Obiektu i na jego terenie. 
  3. Kupujący niebędący Gościem jest obowiązany zapoznać Gościa, któremu przekazuje Bilet, z niniejszym Regulaminem wraz z wszystkimi jego załącznikami.
  4. Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Dystrybutorem Biletów zostaje zawarta na zasadach i terminach opisanych w Regulaminie Sprzedaży Biletów.
 1. SPRZEDAŻ BILETÓW
  1. Sprzedaż Biletów prowadzi Dystrybutor na stronie www.ebilet.pl i odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie Sprzedaży Biletów. 
  2. Kategorie, ceny i rodzaje Biletów, a także świadczenia z nimi związane opisano w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 
  3. Bilet upoważnia Gościa do wstępu na Festiwal i umożliwia korzystanie ze świadczeń opisanych w regulaminie zależnych od jego kategorii i rodzaju (por. Załącznik nr 1 do Regulaminu).
  4. Dla barmanów, managerów cocktail barów i innych osób działających na rzecz podmiotów, który produkty będą degustowane w ramach Festiwalu, będą udzielane dodatkowo rabaty na zakup Biletu. W celu uzyskania rabatu muszą się skontaktować z Organizatorem.
  5. Wejście do RUM Academy lub Szkoły Cocktaili jest dodatkowo płatne. Zapisy na te wydarzenia realizowane będą poprzez serwis www.ebilet.pl lub stronę www.rumfestwwa.com.
  6. Każdy Bilet ma indywidualny kod QR, skanowany przez Organizatora przy wejściu na Festiwal. Ponowne skorzystanie z Biletu w celu wejścia na Festiwal nie jest możliwe.  Gość posiadający opaskę identyfikującą na przegubie ręki (otrzymaną od Organizatora w zamian za Bilet) jest uprawniony do wielokrotnego opuszczania i wchodzenia do Obiektu, podczas trwania Festiwalu. 
  7. Zakazuje się przerabiana i kopiowania Biletów.
  8. Bilety na Festiwal dostępne są wyłącznie w wersji elektronicznej i są możliwe do nabycia za pośrednictwem Systemu. Ilość dostępnych biletów jest ograniczona.
   1. Gość okazuje Bilet na wejściu na teren Festiwal na urządzeniu mobilnym lub w postaci papierowego wydruku. Organizator nie drukuje Biletów.
  9. Sprzedaż biletów w Systemie kończy się 14.09.2019, o godzinie 23:59.
  10. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży.
 1. UCZESTNICTWO W FESTIWALU ORAZ ZASADY DEGUSTACJI
  1. W Festiwalu uczestniczyć mogą jedynie osoby pełnoletnie i trzeźwe.
  2. Zgodnie z art. 15 i art. 46 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( Dz. U. Z dnia 2007r. nr 70, poz.473) Osobom nietrzeźwym, osobom do lat 18 alkohol nie będzie sprzedawany.
  3. Wstęp na Festiwal, możliwy jest na podstawie okazanego Biletu wyposażonego w niepowtarzalny kod kreskowy (kod QR)Bilet uprawnia Gościa  do jednorazowego otrzymania Kieliszka Degustacyjnego, trzech Żetonów oraz voucheru uprawniającego do otrzymania powitalnego coctailu. 
  4. Posiadacz Biletu, który nie potwierdzi dokumentem urzędowym (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) ukończenia 18 roku życia nie otrzyma Kieliszka Degustacyjnego oraz nie zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Festiwalu. W takim wypadku Organizator nie zwraca ceny za Bilet ani nie odpowiada w żaden inny sposób wobec Kupującego lub osoby starającej się o status Gościa.
  5. Kieliszek Degustacyjny i Żetony uprawniają do degustacji rumu udostępnianego przez wystawców na zasadach ogólnych dla wszystkich Gości.
  6. Wystawca może zastrzec, że dany gatunek lub rocznik rumu zostanie wydany za odrębne żetony, dostępne w sprzedaży na miejscu w czasie Festiwalu.
  7. Organizatorzy Festiwalu popierają̨ odpowiedzialne spożywanie alkoholu i doradzają Uczestnikom, aby cieszyli się klimatem wydarzenia oraz konsumowali alkohol z umiarem.
  8. Festiwal jest wydarzeniem poświęconym degustowaniu trunków, a spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach podczas Festiwalu nie będzie tolerowane.
  9. Zachęcamy, aby Goście jedli przed i w czasie wydarzenia.
  10. Rekomendujemy, aby goście pili dużo wody pomiędzy kolejnymi degustacjami alkoholu oraz robili regularne przerwy w trakcie degustacji.
  11. Zabronione jest wnoszenie na teren, na którym odbywa się̨ Festiwal własnego alkoholu, napojów, jedzenia, środków odurzających, broni palnej i amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów, których używanie może zagrażać́ bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Obiektu.
  12. Na terenie Obiektu wszystkich Uczestników obowiązuje zakaz:
   1. palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc specjalnie wyznaczonych dla osób palących;
   2. spożywania własnego alkoholu oraz zażywania środków odurzających;
   3. prowadzenia jakichkolwiek zbiórek pieniężnych, działań́ akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych oraz agitacyjnych nieuzgodnionych z Organizatorem, jak również działań́ niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
   4. używania otwartego ognia;
   5. posiadania substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, w tym butli z gazami palnymi, również typu turystycznego.
  1. Wszyscy Uczestnicy Festiwalu w czasie jego trwania obowiązani są̨ przestrzegać́ poleceń́ porządkowych wydawanych przez Organizatora i upoważnione przez niego osoby. W przypadku gdy Uczestnik Festiwalu pomimo wydawanych poleceń́ przez Organizatora i osoby przez niego upoważnione zakłóca porządek Festiwalu, Organizator ma prawo takiego Uczestnika wyprowadzić́ z terenu Obiektu bez prawa do zwrotu opłaty za Bilet. 
  2. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa Festiwalu, w trakcie jego trwania Organizator lub osoby upoważnione przez Organizatora są uprawnione do badania Gości Festiwalu – za ich zgodą – alkomatem szczególnie w przypadkach powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do stanu trzeźwości danej osoby.
 1. Zakazane jest rozpowszechnianie na Festiwalu w jakiejkolwiek sposób treści o charakterze bezprawnym w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.
 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE BILETÓW I UCZESTNICTWA W FESTIWALU
  1. Dystrybutor jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży Biletu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
   • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego lub Gościa gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: hello@rumfestwwa.com. 
  1. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego lub Gościa o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Z wyjątkiem, o którym mowa w punkcie 3, Organizator nie przetwarza danych osobowych Kupujących lub Gości.
  2. Administratorem danych osobowych Kupujących  przetwarzanych w związku ze sprzedażą Biletów jest Dystrybutor. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Dystrybutora są dostępne w ramach Systemu.
  3. Podczas składania reklamacji przetwarzane są dane osobowe potrzebne do jej rozpatrzenia przekazywane co do zasady przez osoby zgłaszające reklamacje. Administratorem tych danych osobowych jest Organizator.
  4. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Organizatorem pod adresem: [hello@rumfestwwa.com].
  5. Dane osobowe podane w związku z reklamacją są potrzebne do jej rozpatrzenia, stąd podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  6. Dane są dostępne zasadniczo tylko dla osób upoważnionych przez Organizatora do przetwarzania danych osobowych i odpowiedzialnych za rozpatrzenie reklamacji bądź wsparcie w tym zakresie. Odbiorcami tych danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi doradcze (w tym doradztwa prawnego) lub współpracujące w zakresie organizacji Festiwalu. 
  7. Dane będą przechowywane do czasu rozpatrzenia reklamacji z nią związanej lub dochodzenia roszczeń z nią związanych.
  8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  10. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje – w okolicznościach opisanych przez RODO – prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wyłącznie uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do wszelkich graficznych elementów i treści Serwisu jest Organizator. Kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań poszczególnych elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora jest zabronione. Szczególnej ochronie podlegają znaki towarowe.
  2. Spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Kupującym lub Gościem, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, podlegają rozpoznaniu przez sądy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zobowiązani są stosować się do wszelkich poleceń służby porządkowej i informacyjnej, oraz obsługi Festiwalu i przedstawicieli Organizatora.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W takim wypadku nowy regulamin zostanie opublikowany na stronach Serwisu. 
  5. Regulamin bądź jego zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Festiwalu przez Organizatora.
  6. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
  7. Integralną częścią Regulaminu są załączniki do niego, a w szczególności Polityka Prywatności.